top of page

EUROPEAN CITY OF SCIENCE.

EUROPEJSKIE MIASTO NAUKI.

illustration for Kato Corner, Katowice 2024

ilustracja dla Kato Corner, Katowice 2024

bottom of page